chủ nhật 28 tám, ngày mưa

Lộn

tưởng là "nhầm" nhưng hoá ra chỉ là một

Lộn tại chỗ

Cái trong bửa ra ngoài luồn vào trong bửa ra ngoài

Một khối lục bục tự phóng tự thu lại

Hỏi "khi nào dừng lại?" cũng mất ý nghĩa rồi

sau vài lần lộn.

Tự sinh

tự diệt

Bình luận